*** کلیه دروس تدریس شده توسط گروه اخلاق پزشکیکارآموزی اخلاق پزشکی: دانشجویان رشته پزشکی- دانشکده پزشکی

 

کلاس اخلاق در پژوهش: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد- دانشکده پزشکی


کلاس اخلاق در پژوهش: دانشجویان مقطع PhD - دانشکده پزشکی

 

کلاس اخلاق حرفه ای: دانشجویان مقطع کارشناسی- رشته پرتوشناسی- دانشکده پیراپزشکی


کلاس اخلاق حرفه ای: دانشجویان مقطع کارشناسی- رشته هوشبری- دانشکده پیراپزشکی

 

کلاس اخلاق و حقوق حرفه ای: دانشجویان مقطع PhD - رشته خون شناسی- دانشکده پیراپزشکی


کلاس اخلاق در پژوهش: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد- رشته هوشبری- دانشکده پیراپزشکی

 

کلاس اخلاق در پژوهش: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد- رشته های کاردرمانی، شنوایی شناسی، اعضای مصنوعی- دانشکده علوم توانبخشی

 

کلاس اخلاق در پژوهش: دانشجویان مقطع PhD - رشته های فیزیوتراپی، بینایی سنجی، ارتوز و پروتز- دانشکده علوم توانبخشی

 

کلاس اخلاق حرفه ای: دانشجویان مقطع کارشناسی- رشته فیزیوتراپی- دانشکده علوم توانبخشی

 

کلاس اخلاق در نشر و پژوهش: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد- رشته ژورنالیسم پزشکی- دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

 

کلاس سلامت معنوی و اخلاق در بهداشت عمومی: دانشجویان MD-MPH ، بهداشت حرفه ای MPH- دانشکده بهداشت

کلاس اخلاق در پژوهش: دانشجویان مقطع PhD by Research - دانشگاه


کلاس اخلاق در پژوهش: دانشجویان مقطع PhD - رشته فیزیوتراپی- پردیس بین الملل

کلاس اخلاق و روابط حرفه ای: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد- رشته پرستاری داخلی جراحی- پردیس بین الملل

 
کلاس اخلاق و روابط حرفه ای: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد- رشته پرستاری کودکان- پردیس بین الملل 

 

 

 
Template settings