جلسات ژورنال کلاب گروه اخلاق پزشکی- سال 1401

 

 

1401/1/23

 

جناب آقای دکتر خلج زاده

 

پوستر

 

مقاله

 

1401/3/10

سرکار خانم دکتر سعیدی طهرانی

پوستر مقاله
1401/4/21

جناب آقای دکتر بیرودیان

پوستر مقاله
1401/5/11

سرکار خانم دکتر بهمنی

پوستر مقاله
1401/6/1

سرکار خانم دکتر متولیان

پوستر مقاله
1401/6/22

سرکار خانم دکتر نوروزی

پوستر مقاله

 

 

Template settings