پایان نامه های گروه اخلاق پزشکی:

 

میزان رعایت حریم خصوصی بیماران در بخش زنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1398 تا 1399  

 

چالش های اخلاقی مرتبط با تشخیص، درمان، ترخیص و پیگیری بیماران روانپزشکی از دیدگاه روانپزشکان  

 

ارزیابی سوءرفتارهای بین حرفه ای تجربه شده در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مقاطع کارآموزی و کارورزی در سال تحصیلی 1401-1400

 

رتبه بندی، مقایسه و شناسایی چالش های اخلاقی در پاندمی کووید-۱۹ در بیمارستان های منتخب شهر تهران 

 

بررسی شیوع و عوامل پیش بینی کننده سوءگیری وزن آشکار در پزشکان ارایه دهنده خدمات درمان چاقی شرکت کننده در کنگره های علمی مربوط در سال 1401-1400  

 

سنجش «پروفشنالیسم و اخلاق در آموزش پزشکی» در دانشجویان پزشکی عمومی در مقطع کارورزی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 1401-1400

 

بررسی شاخص های رفاهی مربوط به تاهل و فرزندآوری در دستیاران و دانشجویان پزشکی عمومی در مقطع بالینی در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1402: یک مطالعه پیمایشی تک موسسه ای 

 

بررسی شیوع و عوامل پیش بینی کننده سوءگیری وزن مخفی و ضمنی در پزشکان ارایه دهنده خدمات درمان چاقی شرکت کننده در کنگره های علمی مربوط در سال 1401-1400

 

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه نیازهای اطلاعاتی در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول در سال 1402

 

بررسی روایی و پایایی تست ترجیحات کنترل تصمیم گیری در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول در سال 1402 

 

بررسی نگرش عمومی مراجعه کنندگان به درمانگاه های زنان شهر تهران نسبت به ملاحظات اخلاقی استفاده از فناوری های ژنتیک در مراقبت های باروری در سال 1402-1401

 

بررسی نگرش دانشجویان پزشکی نسبت به حرفه ای گرایی الکترونیکی (تعهد حرفه ای در فضای مجازی) در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1402-1401

 

تبیین وضعیت رعایت اخلاق در طرح‌نامه‌های کارآزمایی‌های بالینی براساس تحلیل محتوای نظرات داوران کمیته اخلاق در طرحنامه‌‌های ارسال شده به کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 

بررسی مهارت های ارتباطی پزشک با بیمار از دیدگاه بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

بررسی نگرش دانشجویان پزشکی و داروسازی نسبت به همکاری بین پزشک و داروساز و شناسایی موانع ارتباط بین حرفه‌ای از دیدگاه ایشان 

 

بررسی نگرش دانشجویان پزشکی نسبت به ارایه خدمات بیمارمحور در دانشگاه علوم پزشکی ایران 1403-1402 

 

ارزیابی وضعیت کلی رعایت رفتار حرفه‌ای در بخش‌های بستری بیمارستان رسول اکرم (ص) در سال 1403-1402 

 

بررسی نگرش و عملکرد هیات علمی و دانشجویان دوره تخصصی و فوق تخصصی رشته‌های جراحی در دانشگاه علوم پزشکی ایران درخصوص رفتار پزشکی تدافعی

 

بررسی نگرش دانشجویان پزشکی عمومی (کارورزان) نسبت به افشای خطای پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1402-1401  

 

بررسی نگرش پزشکان هیئت علمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران به تعهد حرفه ای 

 

بررسی فراوانی و علل شکایات مطرح شده از متخصصین زنان و زایمان در نظام پزشکی تهران از ابتدای سال 1395 تا پایان سال 1400  

 

بررسی وضعیت پروفشنالیسم دستیاران جراحی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1401  

 

بررسی فراوانی و علل شکایات مطرح شده از متخصصین جراحی در نظام پزشکی تهران از ابتدای سال 1395 تا پایان سال 1400  

 

بررسی فراوانی و علل شکایات مطرح شده از متخصیصن گوش و حلق و بینی در نظام پزشکی تهران از ابتدای سال 1395 تا پایان سال 1400

 

بررسی میزان آگاهی شرکت‌کنندگان از محتوای رضایت آگاهانه در کارآزمایی‌های بالینی در حال اجرا در دانشگاه علوم پزشکی ایران و ثبت شده در سال 2020 میلادی

 

بررسی تاثیر طولانی مدت مواجهه با پاندمی کویید در مدیریت زندگی (فردی، حرفه ای، اخلاقی) کارورزان و دستیاران مطالعه پدیدارشناختی در حال اجرا

 

 بررسی اخلاق پزشکی در دوره تمدن اسلامی از قرن 3 تا 5 هجری قمری در ایران، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، آقای دکتر محمدرضا رجب نژاد، 1395

 

 

Template settings