دکتر منیژه متولیان

 

PhD فارماکولوژی

استاد دانشکده پزشکی 

 

مدیر گروه اخلاق پزشکی

ایمیل : motevalian.miums.ac.ir

 

             CV

 

 

 

Template settings