ماموریت گروه

اعتلای هویت حرفه ای مطلوب در دانش آموختگان رشته های علوم پزشکی.
گروه اخلاق پزشکی موظف است در کنار هویت علمی دانشجویان، هویت اخلاقی ایشان را نیز بر پایه یک بینش صحیح و دقیق علم اخلاق پزشکی تقویت و اصلاح نماید، تا بتواند در محیط حرفه ای علاوه بر صلاحیت علمی مطلوب، با برقراری یک ارتباط حرفه ای مناسب و درک و تحلیل عمیقانه نسبت به مسایل و معضلات اخلاقی، بهترین تصمیم و اقدام را برای گیرندگان خدمات نظام سلامت انجام دهد. این هدف متعالی در سایه آموزش مستمر و مداوم علم اخلاق پزشکی در طی دوران تحصیل در مقاطع مختلف آموزشی محقق خواهد شد.


چشم انداز ها
گروه اخلاق پزشکی بر آن است تا با مشارکت اعضای هیئت علمی، کمیته های اخلاق پزشکی بیمارستانی در ارتقای کمی و کیفی آموزش اخلاق پزشکی بکوشد و در این راه با استفاده از تجارب بتواند به الگویی موفق و پیشرو در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور و منطقه تبدیل شود.
 
 
 
 
Template settings