طرح های پژوهشی گروه اخلاق پزشکی:

 

 طراحی فرایند اجرایی شدن پوشش حرفه ای برای دانشجویان پزشکی


 مقایسه روش آموزشی آموزش براساس مورد با روش سخنرانی، بر نگرش به آموزش اخلاق پزشکی در دانشجویان پزشکی عمومی مقطع کارآموزی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی ۹۸-۹۷


 بررسی عملکرد کمیته های اخلاق بیمارستانی در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶


 طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره آموزشی پیشرفته و کوتاه مدت مشاوره و درمان اختلالات جنسی ویژه شش گروه هدف


 بازنگری کوریکولوم دوره پزشکی عمومی در راستای پاسخگویی به سالمندی جمعیت


 طراحی ابزار پایا و روا جهت ارزیابی رفتار حرفه ای اساتید بالینی در محیط های بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۴۰۰


 تبیین درک کارورزان و دستیاران گروه های داخلی و جراحی از الگوی نقش استاد


 تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه "پروفشنالیسم و اخلاق در آموزش پزشکی" در دانشجویان پزشکی عمومی در مقطع کارورزی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی ۹۹-۹۸


 بررسی یک مداخله آموزشی ( رابطین اخلاق پزشکی ) جهت ارتقای اخلاق پزشکی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران


 ارزیابی عملکرد کارگروه ها و کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی کشور


 بررسی چالش های اجرایی نظام سلامت در مورد نحوه اعلام عمومی و انتشار نتایج پژوهش ها و داده های جدید به دست آمده در عرصه علوم پزشکی در پاندمی بیماری کووید-۱۹ برای مقابله با اینفودمی

 

کووید؛ فرصتی برای احیای اعتماد از دست رفته

 

یک مطالعه پیمایشی تک موسسه ای: بررسی شاخص های رفاهی مربوط به تاهل و فرزندآوری در کارمندان و اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1401

 

تدوین استانداردهای موسسه دوستدار خانواده و اعتباربخشی آزمایشی واحدهای زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

 

Template settings