*** جلسات گروه اخلاق پزشکی- سال 1402

 

 

جلسات اصلی گروه تاریخ دستورجلسه شرکت کنندگان
1402/2/5 انتخاب مدیر گروه اعضای محترم هیات علمی گروه
1402/2/30 بررسی وضعیت گروه اعضای محترم هیات علمی گروه

 

 

جلسات شورای تخصصی گروه
تاریخ دستورجلسه شرکت کنندگان
1402/2/12 شورای پژوهشی مدیر محترم و اساتید محترم پیوسته گروه
1402/4/6 شورای پژوهشی مدیر محترم و اساتید محترم پیوسته گروه
1402/5/10 شورای بالینی مدیر محترم و اساتید محترم پیوسته گروه
1402/7/15 شورای آموزشی و بالینی مدیر محترم و اساتید محترم پیوسته گروه
1402/7/29 شورای پژوهشی مدیر محترم و اساتید محترم پیوسته گروه

 

 

 

Template settings