معرفی توانمندی ها و نقاط قوت گروه


ترویج و تحقق رشته اخلاق پزشکی در حوزه نظام سلامت به شکل گسترده ای در جنبه های مختلف اثرگذار است. این رشته طیف متنوعی از اثرگذاری در ساحت های مختلف درمانی، پژوهشی، آموزشی، تعاملات درون گروهی و برون گروهی شاغلین حرف سلامت دارد.
در حوزه بالین در زمینه ارتباط پزشک و بیمار چه در بخش فردی و چه در بخش سازمانی با آموزش مهارت ها و نگارش فرایندهای صحیح، کمک رسانی قابل توجهی برای تمامی رشته های بالینی علوم پزشکی خواهد داشت. از سوی دیگر التزام به اخلاق پزشکی در حرفه مندان و شاغلین حرف پزشکی منجر به افزایش رضایتمندی بیماران و کاهش برخوردها و رفتارهای غیر حرفه ای و غیر اخلاقی بین اعضای تیم سلامت خواهد شد، بروز خطاهای پزشکی را کاهش داده و منجر به مدیریت هرچه بیشتر چالش های آغاز/ پایان حیات و یا سایر چالش های حرفه ای که بالینگران در تمامی رشته های بالینی با آن رو به رو هستند، می شود.
از آنجایی که آموزش، درمان و پژوهش در سیستم نظام سلامت توامان صورت می گیرد، این رشته کمک شایانی به حل تعارضات و چالش های پیش آمده در این حین خواهد داشت، و از آنجایی که بیشتر تولید دانش پزشکی از طریق پژوهش های گروه پزشکی و حرفه مندان نظام سلامت است، لذا لازم است که افراد با مسایل اخلاقی مربوط به پژوهش ها، کدها و آیین نامه های آن آگاهی کامل داشته باشند و فضای پژوهش های نظام سلامت زیر چتر اخلاق هدایت شود.
لذا این رشته با فراهم آوردن بستر مناسب آموزشی هم در جهت آموزش حرفه مندان برآمده است و هم با نظارت و پایش طرح ها و پایان نامه ها در جهت اخلاقی تر شدن پژوهش های سازمان نقش مهمی در این راستا دارد.
بی تردید این رشته با طیف اثرگذاری بالا در ساحت های مختلف، یکی از متمایزترین تخصص های دانشگاهی است که کمک زیادی در تحقق اهداف دانشگاه نسل سوم خواهد داشت.
نقاط قوت و تمایز رشته در ساحت های مختلف به شرح زیر می باشد:

 ارتقای رضایتمندی بیمار
- افزایش رضایتمندی بیماران با دخالت دادن بیمار در اخذ رضایت آگاهانه
- ارتقای نتایج درمانی با درگیر کردن بیمار و همکاری او در انجام دستورات پزشک
- مدیریت خطای پزشکی
- اصلاح مسئولیت پذیری پزشکان و کاهش میزان خطاهای عمدی و خطاهای پیش بینی پذیر
- اصلاح روابط پزشک و بیمار و کاهش احتمال شکایت

 ارتقای مهارت های ارتباطی در محیط های دانشگاهی و بالینی
- آشنایی با اصول پایه ای ارتباط اثربخش
- افزایش توانمندی برقراری ارتباط صحیح و موثر با بیماران
- افزایش توانمندی برقراری ارتباط صحیح و موثر با همکاران
- افزایش توانمندی برقراری ارتباط صحیح با فراگیران
- افزایش توانمندی برقراری ارتباط صحیح با مدیران
- افزایش توانمندی برقراری ارتباط صحیح با جامعه
- افزایش توانمندی برقراری ارتباط صحیح با مراجعین

 ارتقای حقوق بیمار، جامعه و نظام سلامت
- تبیین مفاهیم حق در تمامی حوزه های نظام سلامت
- تبیین مسئولیت های پزشک
- آشنایی با منشور حقوق بیمار
- آشنایی با منشور حقوق جامعه پزشکی

 اخلاق پزشکی در مدیریت و سیاست گزاری سلامت
- آشنایی با بیمه های سلامت- مزایا و معایب
- مسایل مهم اخلاقی در همه گیری پاندمی (کووید)
- مسایل مهم در واکسیناسیون عمومی
- مسایل اخلاقی در مدیریت خدمات مراقبت سلامت پیشرفته
- مسایل اخلاقی در مدیریت مراقبت های اولیه بهداشتی
- مدیریت اخلاق بیمارستانی
- مدیریت مسایل اخلاقی در توانبخشی
- مدیریت مسایل اخلاقی در ارتباط با بیماری های خاص
- مدیریت نظام سلامت در حوادث و بلایا
- حل و فصل چالش های اخلاقی بیمارستانی از طریق کمیته های اخلاق بیمارستانی
- پایش اخلاقی سازمان های بهداشتی

 اخلاق در تصمیم سازی اخلاق فردی بالینگران
- شناخت چالش های اخلاقی بیمار در نظام سلامت
- حل و فصل چالش های اخلاقی بیمار در نظام سلامت
- توانمندسازی مشاوره در چالش های همکاران

 اخلاق پزشکی در بالین و ارتباط پزشک و بیمار
- ارتقاء و افزایش اصول تعهد حرفه ای
- اصلاح ارتباط پزشک و بیمار
- مدیریت گفتن خبر بد
- حقیقت گویی به بیمار و رفع مشکلات ناشی از نقض آن
- مدیریت مسایل مالی میان پزشک و بیمار
- مدیریت خطای پزشکی (مواجهه با خطای خود/ مواجهه با خطای همکار)

 ارتقای اخلاق در پژوهش های دانشگاه و کمک به تولید علم معتبر
- آموزش ملاحظات اخلاق در پژوهش
- آموزش چگونگی نظارت بر پژوهش ها
- آموزش چگونگی نظارت بر طرح نامه ها
- معرفی آیین نامه ها و کدهای ملی و بین المللی
- تبیین ارزشمندی رعایت اصول اخلاقی برای تولید علم معتبر
- تبیین ارزشمندی رعایت اصول اخلاقی برای انجام پژوهش های معتبر
 
 

 
Template settings