اهداف راهبردی گروه


۱- افزایش تولید، انتشار و کاربست دانش در زمینه های اخلاق زیستی، اخلاق پزشکی، اخلاق پرستاری، تاریخ پزشکی، حقوق پزشکی، فقه پزشکی، جامعه شناسی پزشکی، سلامت معنوی و دیگر زمینه های مرتبط
۲- ایجاد زمینه همکاری علمی آموزشی- پژوهشی در حوزه های اخلاق زیستی، اخلاق پزشکی، اخلاق پرستاری، اخلاق در مامایی و سلامت باروری، اخلاق در سیاست گزاری سلامت و سلامت عمومی، تاریخ پزشکی، حقوق پزشکی، فقه پزشکی، جامعه شناسی پزشکی، پزشکی قانونی و سلامت معنوی با سایر مراکز داخلی و خارجی
۳- افزایش آگاهی و تغییر نگرش کارکنان نظام سلامت و جامعه در زمینه اخلاق و حقوق سلامت
۴- ارتقای جایگاه اخلاق و حقوق در نظام سلامت و نهادینه کردن آن
۵- حمایت و پشتیبانی از تحقیقات به ویژه تحقیقات دانشجویی در زمینه های مورد مطالعه و ایجاد زمینه تحول در حوزه تحقیقات بنیادی
۶- تربیت نیروی انسانی محقق و متخصص در زمینه موضوعات و اهداف پیش بینی شده
۷- توسعه و گسترش اخلاق حرفه ای به ویژه در مراکز بالینی و اهتمام در جهت حاکمیت موازین حقوقی در عرصه های مختلف پزشکی و تحول نظام ارایه خدمات بهداشتی، درمانی، توانبخشی، آموزشی و پژوهشی کشور
۸- انعقاد تفاهم نامه های همکاری علمی آموزشی- پژوهشی با دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز درمانی و سایر دانشگاه های کشور
۹- برگزاری و اجرای کارگاه های تخصصی- آموزشی در چارچوب یک مرکز آموزش مداوم پزشکی به صورت مستقل و یا با تشریک مساعی با دانشگاه های علوم پزشکی و سایر مراکز علمی در حیطه علوم پزشکی
۱۰- جذب متخصصان و محققان عرصه اخلاق پزشکی، اخلاق زیستی، اخلاق پرستاری، تاریخ پزشکی، حقوق پزشکی، فقه پزشکی، جامعه شناسی پزشکی، پزشکی قانونی و سلامت معنوی و سایر زمینه های مرتبط، با انگیزه افزایش توان عملکرد علمی گروه های ذکر شده
۱۱- تلاش در جهت عضویت و همکاری با انجمن های علمی معتبر داخلی و خارجی و عقد تفاهم نامه همکاری با آنها
۱۲- تلاش در جهت ایجاد قطب علمی، آموزشی و پژوهشی اخلاق و حقوق پزشکی در سطح کشور و توسعه آن در منطقه در قالب دفتر همکاری منطقه ای
۱۳- توانمندسازی گروه به منظور ارایه مشاوره به ارایه دهندگان خدمات سلامت در دانشگاه و سیاست گزاران و مدیران نظام سلامت و دانشگاه ها
۱۴- ایجاد زمینه مناسب برای نوآوری و خلاقیت در حوزه های نظری مرتبط با فعالیت های گروه

 

 
Template settings