خانم دکتر فاطمه بهمنی، سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده پزشکی (1402/5/7)

 

خانم دکتر سعیده سعیدی طهرانی، دبیر شورای اخلاق پزشکی دانشگاه (1402/4/25)

 

خانم دکتر فاطمه بهمنی، مسئول هماهنگ کننده مشاوران اخلاق حرفه ای مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های دانشگاه (1402/4/13)

 

خانم دکتر اکرم هاشمی، معاون آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی (1402/4/11)

 

خانم دکتر منیژه متولیان، مسئول هماهنگی امور رشته اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی (1402/2/23)

 

خانم دکتر اکرم هاشمی، سرپرست معاونت آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی (1401/10/11)

 

خانم دکتر مهشاد نوروزی، معاون آموزشی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه (1401/8/16)

 

خانم دکتر فاطمه بهمنی، عضو متخصص اخلاق پزشکی کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت (1401/3/29)

 

خانم دکتر مینا فروزنده، عضو کمیسیون کارشناسی اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی استان تهران (1400/11/9)

 

آقای دکتر مجیدرضا خلج زاده، عضو کمیسیون کارشناسی اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی استان تهران (1400/11/9)

 

خانم دکتر اکرم هاشمی، دبیر کمیته رصد جایگاه و ارتقای دانشگاه (1400/11/5)

 

آقای دکتر سعید بیرودیان، دبیر کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی وزارت بهداشت (1400/10/28)

 

آقای دکتر سعید بیرودیان، دبیر کمیسیون تخصصی مشورتی منشور حقوق جامعه پزشکی سازمان نظام پزشکی (1400/9/23)

 

خانم دکتر مینا فروزنده، عضو گروه فلسفه، اخلاق، آموزش پزشکی و علوم زیستی فرهنگستان علوم پزشکی (1399/12/3)

 

خانم دکتر سعیده سعیدی طهرانی، عضو گروه فلسفه، اخلاق، آموزش پزشکی و علوم زیستی فرهنگستان علوم پزشکی (1399/12/3)

 

خانم دکتر سعیده سعیدی طهرانی، معاون پژوهشی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه (1398/7/16)

 

خانم دکتر مینا فروزنده، دبیر کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی (1395/4/23)

 

 

 

 

 

 

Template settings